برچسبکانون والیبال ستارگان اصفهان

اولین همایش غیروالیبالی درکوه صفه

ا

اولین گردهمایی ورزش آموزان به همت استاد تأخیری برای بازیکنان برگزار شد .
البته در کنار این گردهمایی تفریحی نیم نگاهی هم به ورزش بود و توانستیم حرکاتی مفید در راستای آماده سازی بازیکنان برداشت.

نوشته‌های تازه