خداحافظی زود هنگام جوانان دخترستارگانیها

خ

دومین شکست شیر دختران باشگاه و خداحافظی با لیگ استاندر رقابت دوم، دختران جوان باشگاه ستارگان در مقابل تیم نایین شکست را قبولدار شدن تا با لیگ جوانان استان اصفهان خداحافظی کنند.

خانم فتوحی:دختران باشگاه با داشتن تواناییدبرد،دراین دو بازی متاسفانه به دلیل نداشتن اعتماد به نفس کافی وروحیه ی جنگندگی متحمل شکست شدند.

درباره نویسنده

مدیر سایت
از مدیر سایت

نوشته‌های تازه